Weer een stapje verder…

Je denkt er ongetwijfeld al over na: naar welke school ga ik na groep 8? Misschien weet je dat nog niet en dat is niet erg: er zijn veel kinderen in groep 8 die dat nog niet weten. Je moet kiezen en dat is niet gemakkelijk, want er zijn veel scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost Utrecht.

Via deze link kun je een brochure downloaden van de samenwerkende scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost Utrecht met uitleg over het aanmelden bij de school van jouw keuze. Daar beschrijven we in een aantal stappen hoe dat in zijn werk gaat. Vaak zullen vooral je ouder(s)/verzorger(s) daarin een rol spelen, vandaar dat we vanaf hier vooral je ouder(s)/ verzorger(s) laten weten hoe dat gaat.

Aannamebeleid brugklassen De Breul schooljaar 2020-2021

Download hier de aanmeldprocedure

De aanmeldprocedure:

De aanmeldingsprocedure is in de regio Zuid-Oost Utrecht tussen de verschillende scholen voor het voortgezet onderwijs afgestemd. Alle scholen doorlopen dezelfde stappen en hanteren hetzelfde tijdpad. (Zie hiervoor de gemeenschappelijke brochure van het VO) Er is regelmatig overleg over het verloop van de procedure. Bij de aanmelding worden de volgende stappen doorlopen:

 • De basisschool bespreekt met de ouders en de leerling de schoolkeuze;
 • Ouders en kind maken een keuze en machtigen de basisschool om hun zoon/dochter middels een machtigingsformulier aan te melden bij een school voor V.O.;
 • De basisschool meldt de leerling digitaal aan op de VO-school van zijn/haar keuze, hierbij wordt alleen de school van eerste keuze aangegeven;
 • De basisschool geeft een advies aan de leerling;
 • De basisschool stuurt digitaal naar de school van eerste keuze, het aanmeldingsformulier, de gegevens uit het Leerlingvolgsysteem, het onderwijskundig rapport (OKR), waarin het basisschooladvies is opgenomen;
 • De periode van aanmelden loopt van 20 februari tot en met 12 maart 2020;
 • Na 12 maart 2020 ontvangen de ouders van de aangemelde leerlingen een bevestigingsbrief van aanmelding;
 • De toelatingscommissie bespreekt de aangemelde leerlingen en neemt contact op met de basisschool. De toelatingscommissie bepaalt in welk type brugklas een leerling wordt geplaatst. Op donderdag 2 april 2020 wordt het plaatsingsbesluit van de 1e ronde aan de ouders toegestuurd;
 • Leerlingen die geplaatst worden, krijgen het originele aanmeldingsformulier van De Breul (formulier B) toegestuurd. Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend teruggestuurd worden. Pas als dit originele aanmeldingsformulier in het bezit is van De Breul, is de inschrijving definitief;
 • Als een leerling na aanmelding op een vo school is toegelaten, kan de aanmelding na de plaatsingsrondes niet meer ingetrokken worden om een toelating op een andere school te regelen.

Dyslexieverklaringen, rapporten, verzoeken om andere extra ondersteuningsbehoefte e.d. moeten uiterlijk 12 maart a.s. op De Breul aangeleverd zijn.

Ouders van leerlingen die een arrangement of bijzondere ondersteuningsbehoefte nodig hebben, moeten z.s.m. contact opnemen met de zorgcoördinator mevrouw M. Beekman en een afspraak met haar maken m.beekman@de-breul.nl

Als een leerling niet geplaatst kan worden, ontvangen de ouders hierover bericht. Samen met de basisschool wordt dan een volgende school voor voortgezet onderwijs gekozen.

 

 

 

 

Het aannamebeleid van De Breul

Op De Breul  kunnen leerlingen aangemeld worden voor de volgende brugklassen:

 • Brugklas mavo/havo
 • Brugklas havo/vwo
 • Brugklas atheneum
 • Bruglas atheneum met Technasium
 • Brugklas gymnasium

We hebben plek voor ruim 300 leerlingen. Hierbij streven we naar een evenwichtige verdeling over de afdelingen.

Voor het schooljaar 2020-2021 is het beleid in de eerste ronde als volgt:

 1. Leerlingen uit de gemeente Zeist, gemeente Utrechtse Heuvelrug en gemeente Bunnik worden gegarandeerd aangenomen
 2. Leerlingen waarvan een broer of zus op De Breul zit of onderwijs hebben gevolgd en een diploma hebben behaald worden gegarandeerd aangenomen
 3. Leerlingen uit de verder weg gelegen gemeentes.

Tweede ronde aanmeldingen: bovenstaande voorrangsregels gelden niet voor de tweede ronde. Als we na de eerste ronde nog ruimte hebben, kunnen we in de tweede ronde nog leerlingen plaatsen.

Aannamecriteria voor plaatsing in leerjaar 1:

De toelatingscommissie van De Breul bekijkt zorgvuldig de aanmeldingen:

Wij kijken naar het advies en het onderwijskundig rapport van de basisschool. Het advies is hierbij leidend.

 1. Voor toelating tot het gymnasium is een ongedeeld vwo-advies van de basisschool nodig.
 2. Voor toelating tot het Technasium is een ongedeeld vwo-advies nodig.
 3. Voor toelating tot het atheneum is een ongedeeld vwo advies nodig.
 4. Voor toelating tot de havo/vwo is een ongedeeld havo advies of hoger nodig.
 5. Voor toelating tot de mavo/havo is een ongedeeld advies vmbo-tl advies of hoger nodig.

Heroverweging na eindtoets

Indien een leerling bij de eindtoets een hogere score heeft behaald dan het oorspronkelijk gegeven advies, kán de basisschool een heroverweging doen en het advies bijstellen. Dat mag alleen naar een hoger advies. De basisschool moet dit zelf melden aan ons. Wij passen in het onderwijskundig rapport het advies aan en zullen, indien gewenst, proberen de leerling in een hoger brugklastype te plaatsen. Let op: Dit kan alleen als wij in betreffende klassen nog ruimte hebben.